O nás

Sme zárukou nestrannosti a kvalitného výkonu právnickej profesie.

V zmysle zákona sme viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

Spisujeme a vydávame verejné listiny, sme nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred nami uzatvárajú, právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.

Konáme ako nezainteresovaný, otvorený a čestný poradca svojich klientov.

Svojou činnosťou môžeme pomáhať pri riešení právnych problémov, ktoré prináša každodenný život.

Sme viazaný iba Ústavou, zákonmi, všeobecnezáväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.

Služby

Pre každého klienta navrhujeme účtovný systém čo možno najlepšie prispôsobený jeho potrebám a preferenciám. Nastavíme Vám členenie účtovných operácií, formu účtovných výstupov a spôsob komunikácie s nami úplne podľa Vašich požiadaviek. Snažíme sa pritom, aby naša spolupráca bola integrálnou súčasťou Vášho podnikania a nami dodávané účtovné informácie boli čo možno najlepšie využiteľné pre Vaše rozhodovanie a riadenie Vašej firmy. Ak však klient dôraz na informačnú hodnotu účtovníctva nekladie a je pre neho rozhodujúcou, ak nie jedinou požiadavkou splnenie všetkých zákonných povinností, tiež naplníme jeho predstavy. Vedieme potom účtovníctvo v základnej konfigurácii vyhovujúcej platnej slovenskej legislatíve s dôrazom na výpočet daňových povinností a snahou o minimalizáciu nárokov na klientov čas a vynaložené náklady.

Vedenie účtovníctva a s tým spojené služby môžu zahŕňať nasledujúce činnosti:

 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zámenné zmluvy
 • zmluvy o pôžičke
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • dohody o zriadení vecného bremena
 • závety a listiny o vydedení
 • spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny o založení s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a družstiev
 • o iných právnych úkonoch (exekučný titul, uznanie dlhu...)

U fyzických osôb (živnostníkov) vedieme jednoduché účtovníctvo, prípadne evidenciu podľa platných predpisov. V takom prípade sa snažíme aj systém vedenia daňovej evidencie nastaviť tak, aby okrem zákonom stanovených povinných informácií (primárne zistenie daňového základu) poskytol aj informácie zadávateľovi.

Vedenie daňovej evidencie zahŕňa zvyčajne nasledujúce činnosti:

 • osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listín
 • osvedčenie pravosti podpisu na listine
 • osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • osvedčenie o protestácii zmeniek a šekov
 • osvedčenie o tom, že je niekto nažive
 • osvedčenie o vyhlásení o vydržaní
 • osvedčenie o iných skutočnostiach (o priebehu losovania, predložení listiny...)
 • úschova listín, najmä závetov
 • úschova peňazí a cenných papierov za účelom ich vydania po splnení podmienok konkrétnemu príjemcovi

Zabezpečíme všetko od spracovania pracovnej zmluvy, cez registráciu na všetkých príslušných úradoch po výpočet hrubej a čistej mzdy a prípravu a odoslanie príkazov k úhrade na mzdy a s nimi spojené odvody.

Služby zahŕňajú:

 • notársky centrálny register právnických osôb na prijímanie 2% daní z príjmu
 • notársky centrálny register závetov
 • notársky centrálny register záložných práv
 • vnotársky centrálny register dražieb
 • notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • notársky centrálny register listín

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými notárskou komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom stanovené údaje. Dané registre sú verejne dostupné k nahliadnutiu na www.notar.sk.

 • prejednávanie dedičských vecí na základe poverenia súdu
 • poskytovanie právneho poradenstva súvisiaceho s činnosťou notára fyzickým a právnickým osobám
 • výkon správy majetku a zatupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • vydávanie výpisov z obchodného registra použiteľných na právne úkony

Cenník

Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

Overenie jedného podpisu:2,39 € + 20% DPH = 2,87 €
Overenie jednej strany listiny:1,33 € + 20% DPH = 1,60 €
Overenie jednej strany listiny, ktorá má vzťah k cudzine:2,66 € + 20% DPH = 3,19 €
Výpis z Obch. registra - 1 strana:(1,33 € + 0,30 €) + 20% DPH = 1,96 €
za každú ďaľšiu stranu výpisu + 1,33 € + 20% DPH = 1,60 €

Poplatky u notára sú presne určené štátom - Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR 31/1993 Z.z.. Základom odmeny je väčšinou cena predmetu notárskeho úkonu (napríklad kúpna cena pri kúpnej zmluve). Pri osvedčovaní a niektorých iných úkonoch sú stanovené ceny paušálne.

Príloha vyhlášky 31/1993 Z.z.

Sadzobník Centrálneho informačného systému Notárskej komory SR

Fotogaléria

 

Vo dvore budovy je pre našich klientov zabezpečené bezplatné parkovanie.
Vjazd sa nachádza na prízemí budovy vpravo.